نمونه پروژه ها

پروژه 120 واحدی فرهنگیان (6 دستگاه)

موسسه آرمان (کاسپین) ( 3 دستگاه)

پروژه 230 واحدی الحیاه (23 دستگاه)

جهاد کشاورزی (12 دستگاه)

حسینیه قمی ها (1 دستگاه)

دادگستری (1 دستگاه)

پروژه بسیجیان 900 واحدی (25 دستگاه)

پروژه بتن ایران (47 دستگاه)

پروژه های شخصی ساز (124 دستگاه)

پروژه خیرین مسکن ساز (12 دستگاه)

هتل شرکت نفت (2 دستگاه)

اترک شیمی (1 دستگاه)

تعاونی مسکن مهر (4 دستگاه)

دانشگاه هوافضا (2 دستگاه)

مسکن خاوران (6 دستگاه)

پروژه مسکن و شهرسازی (30 دستگاه)

پروژه های جهاد نصر (25 دستگاه)

آرامیتاژ گلشن (3 دستگاه)

هتل کوثر ناب (4 دستگاه)

هتل اطلس (6 دستگاه)

هتل الرحمان (1 دستگاه)

هتل سحاب (1 دستگاه)

هتل میثاق (2 دستگاه)

هتل عماد (4 دستگاه 1 پاناروما)

هتل فرهنگ و هنر (6 دستگاه)

مجتمع تجاری اکسون (1 دستگاه پاناروما)

شهرداری ناحیه 8 (1 دستگاه پاناروما)

شهرداری مرکزی (5 دستگاه)

برج مرکزی آبادگران (2 دستگاه پاناروما)

مجتمع تجاری آرمان (2 دستگاه پاناروما)

مجتمع تجاری فردوسی 2 (1 دستگاه)

آپارتمان های مسکونی فدک (8 دستگاه)

بیمارستان منتصریه (4 دستگاه)

بیمارستان علوم پزشکی زاهدان (2 دستگاه)

بیمارستان 17 شهریور (2 دستگاه)

بیمارستان فارابی (4 دستگاه)

بیمارستان شهید کامیاب (2 دستگاه)

بیمارستان طالقانی (2 دستگاه)

بیمارستان امام حسین (2 دستگاه)

دادگستری مرکزی (3 دستگاه)

دانشکده علوم پزشکی زکریا (2 دستگاه)

زائر سرای تامین اجتماعی خیام (3 دستگاه)

سرپرستی بانک رفاه (1 دستگاه)

شرکت گاز خیام (2 دستگاه)

شرکت گاز بیرجند (1 دستگاه)

سرپرستی بانک مسکن (1 دستگاه)

ساختمان دکتر اسفندریاری (1 دستگاه)

ساختمان قربانزاده (2 دستگاه)

مبلمان چوب سنگ (1 دستگاه پاناروما)