آسانسورهای تخت بر

بمنظور جابجایی و حمل تخت بیمار در مراکز بهداشتی و درمانی نظیر کلینیک ، درمانگاه یا بیمارستان ها و… می باشد.

آسانسور های برانکارد بر

آسانسورهای برانکاردبر علاوه بر کاربری بیمارستانی و مراکز درمانی ، طبق موازین استاندارد می بایست در ساختمانهای بلند مرتبه به منظور حمل بیمار وبار اجرا گردد.