آسانسورهای مسافر بر کششی

نیروی محرکه این گونه آسانسورها موتور گیربکس و یا موتورهای گیرلس می باشند که معمولاً در بالاترین نقطه چاه در موتورخانه آسانسور نصب می شوند.
آسانسورهای مسافر بر هیدرولیکی

این نوع آسانسورها نیروی محرکه خود را از طریق جک و پاوریونیت تغذیه می کنند که خود به تنهائی به چندین نوع مطابق به نوع کاربری هر آسانسور تقسیم می گردد . سیستم های هیدرولیکی مصرفی این شرکت همگی از کشور های اروپایی با برند های خاص مطابق با نظر کارفرما و کاربری آن سفارش و وارد می گردد.