آسانسورهای بار بر کششی

آسانسورهای باربر کششی با توجه به ظرفیت های در خواستی تا ظرفیت 10000کیلوگرم ، متنوع با نوع کاربری قابل اجرا می باشند. پیشنهاد می گردد جهت اجرای این گونه آسانسورها حتماً با شرکت های آسانسوری هماهنگی های لازم به عمل آید.
آسانسورهای بار بر هیدرولیکی

آسانسور باربر هیدرولیکی با توجه به طیف گسترده نیروی محرکه وانواع جک ها ، بدون محدودیت ظرفیت قابل اجرا می باشند در آسانسورهاي هيدروليکي عامل حرکت کابين، سيلندر و پيستون است که با توجه به ارتباط کابين به پيستون به انواع : هیدرولیکی مستقيم – مرکزي هیدرولیکی مستقيم – کناري هیدرولیکی غير مستقيم – کناري تقسيم مي گردند